Zgodovina PGD Gabrovka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO V
SV. KRIŽU PRI LITIJI (1920) –
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
GABROVKA (2010)
~ zgodovinski pregled ~

Žig PGD Gabrovka

…Gasilska društva so strogo nepolitična, služeča le bližnjemu v pomoč, – in tako hoče biti tudi v Sv. Križu, ako bo ustanovljeno…

“Bilo je v letu 1919 ravno o Božiču zjutraj ob 6. uri, ko so izbruhnili ognjeni valovi v kozolcu posestnika in župana Franca Miklavčiča v Sv. Križu (pri cerkvi). Strašen požar je divjal ob silno viharnem vremenu. Zgorela so mu razen ene hiše vsa gospodarska poslopja. Le izredni pridnosti nekaterih domačinov in pa požrtvovalni požarni brambi iz Mirne se je bilo zahvaliti, da se ogenj ni razširil in upepelil vso vas.

Ta nesreča je domačine silno razburila. Mnogi so začeli zmajevati z glavami, češ, zakaj bi tudi v Sv. Križu ne bilo prepotrebno gasilno društvo. Videli so namreč na lastne oči, kako pomoč do bližnjega nudi to društvo. Za ustanovitev društva se je nagovarjalo že nekaj let pred tem požarom, a nekaj vodilnih zakrknežev o tem ni hotelo ničesar slišati, češ – čemu neki to. Seveda to nazadnjaštvo je bilo potem maščevano.

Po omenjenem požaru sta se zavzela predvsem nadučitelj Maks Kovačič in trgovec Anton Rappl, da se mora ustanoviti gasilno društvo v Sv. Križu. V ta namen sta napravila sedanjega župana Fr. Miklavčiča, če bi smela prisostvovati seji obč. odbora, ki se je vršila dne 7. febr. 1920, da bi se nekoliko razgovorilo o tej ustanovitvi.

Župan je v to rad privolil. Omenjena dva sta se res udeležila seje in obrazložila namen in veliki pomen ideje ter obenem zaprosila prvo pomoč od obč. Odbora. Občinski odbor z županom vred je v splošnem bil za to dobro stvar…”

“Delo se je nadaljevalo. Za nedeljo dne 21. februarja 1920 se je sklical sestanek v šoli, in sicer popoldne po nauku. Sestanka se je udeležilo zelo veliko mož in fantov. Nadučitelj Kovačič je ob kratkem obrazložil namen sestanka in veliki pomen za občino, ako bi se ustanovilo to društvo.

Govorila sta še g. župnik in A. Rappl. Enodušno so bili vsi zato, naj se še ta dan ustanovi društvo in izvoli v to potreben odbor. Prešlo se je takoj k volitvi, ki se je vršila z glasovanjem.

Izvolil se je sledeči odbor:

Anton Rappl, načelnik
Jože Pavli, podnačelnik
Maks Kovačič, tajnik
Lavrencij Lah, blagajnik
Matija Božič, odbornik
Ribič Vinko, odbornik
Anton Resnik, odbornik
Janez Korbar, odbornik
Franc Zavrl, odbornik

Obenem se je takoj prijavilo 25 članov. S tem je bilo društvo ustanovljeno. Takoj so nabavili prvo “brizgalnico”.” Ponjo so s konjsko vprego odšli v Šiško pri Ljubljani. Brezplačno so poleg brizgalne dobili še okoli 170m cevi in 10 čelad.

Članstvo gasilske čete Sveti Križ - Gabrovka

Članstvo v začetnih letih društva

V nedeljo, 4. julija 1920, so že priredili prvo gasilsko veselico, na kateri so zbrali kar polovico potrebnega denarja za odplačilo brizgalne.

6. februarja 1921 so priredili še zabavni večer in 15. julija 1921 zopet veselico, da bi tako zbrali čim več sredstev za nabavo potrebnega orodja.

“V letu 1921, največ v poletnem času, se je vršilo tudi nekaj gasilskih vaj.”

V prvih mesecih 1925 se je začelo z intenzivnimi pripravami na gradnjo gasilskega doma. 7. maja 1925 so zidarji začeli z delom. Z deli so zaključili 27. julija 1925. 15. avgusta istega leta so nov dom tudi blagoslovili. Ob tej priložnosti so nabavili tudi uniforme za 20 gasilcev in obnovili brizgalno.

PGD Gabrovka

1926. leta so kupili prvo ročno brizgalno, da bi lažje dostopali do požarov v hribovitih predelih.

29. maja 1929 “tovariš Načelnik Rapelj izjavlja glasom pravil ‘Gasilske zveze’, da mora biti vsako leto skupna mokra vaja z brizgalnami s sosednim društvom. Sklene se torej, da se pismenim potom povabi Prostovoljno gasilsko društvo Čatež, naj se udeleži skupne vaje, ki se vrši v vasi Moravče. Vaja se izvede 9.junija 1929.”

4. maja 1930 je zabeležena udeležitev XX. občnega zbora Gasilske Župe v Litiji.

11. maja 1930 je na povabilo tajništva Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Križ k društvu pristopilo 14 deklet kot podporne članice.

22. junija 1930 je bila proslava ob 10-letnici društva

12. oktobra 1930 je bila Župna gasilska vaja v Cerovcu pri Litiji (udeležila so se je društva iz Litije, Šmartna, Kostrevnice, Zavrstnika Jablaniške doline in Sv. Križa)

Od leta 1930 je “Dramatični odsek” PGD Sv. Križ popestril dogajanje v kraju z raznimi igrami.

V letu 1933 je zaslediti zapis, da je v PGD deloval tudi Tamburaški odsek.

11. junija 1933 se je na predlog načelnika sklenilo, da se po celi občini na več vasi skupaj nabavi po eno malo ročno brizgalno in požarne mačke.

23. septembra 1933 je bila Župna gasilska vaja v Jablanici (prisotne čete iz Litije, Šmartnega, Jablaniške doline, Kostrevnice, Poljan, Zavrstnika in Sv. Križa).

19. marca 1935 na Tlaki Ustanovitev gasilskega odseka Tlaka

1. septembra 1935 proslava 15-letnice Gasilske čete v Sv. Križu pri Litiji

17. maja 1936 je bil sestanek članic, na katerem so izvolile svojo predsednico (Mici Komat), podpredsednico (Mici Borštnar).

25. junija 1939 se 9 članov v uniformah udeleži blagoslovitve nove Prosvetne dvorane.

Od 13. do 15. avgusta 1939 so se člani in članice udeležili Gasilskega kongresa v Ljubljani. Članice so se prvič predstavile v narodnih nošah.

20. avgusta so člani Prostovoljne gasilske čete Sv. Križ Gabrovka sodelovali kot reditelji na Moto – Dirki na cesti Velika Loka – Čatež.

11. avgusta 1940 je bilo praznovanje 20-letnice. Dolgoletne člane so nagradili z zlatimi kolajnami in častnimi diplomami.

Za leta NOB v arhivu ni zapiskov. Razen zapisnika, v katerem piše, da je okupator zajel 20 gasilskih uniform, ves drug inventar pa je bil varno shranjen pri zaupnih ljudeh.

Po osvoboditvi 1945. leta je društvo obnovil Šket Jože, ki je društvu predsedoval nadaljnjih 20 let.

Po letu 1960 se je nabavilo precej cevi in brizgaln: Renault, Savica, Sora, Tomos in Rosenbauer(1979).

1960. leta kupljen poltovorni avto Volkswagen

1972. leta razvit gasilski prapor

1973. leta prodali star poltovorni avto in kupili kombi IMV 1600, ki je bil v društvu celih 22 let

28. novenbra 1974 se je na skupni seji društev in organizacij KS Gabrovka zavzelo stališče o gradnji novega doma.

30. septembra 1976 so uspeli odkupiti zemljišče (1550m2) za postavitev novega gasilskega doma. Istega leta pa so 512m2 zemlje dobili tudi v dar.

8. januarja 1976 je bil odkupljen načrt za izgradnjo gasilskega doma
26. junija 1977 je bil položen temenljni kamen za novi gasilski dokm, ki ga je položil tedanji župan Občine Litija g. Jože Drnovšek. (“Največ zaslug, truda in prizadevanj za dovoljenja, opravljene poti in neplačanih ur dela, da je dom pod streho imajo predsednik tov. Sladič Tone, tov. Rappl Jože, tov. Martinčič Alojz in mnogi drugi.”) Ob tej priložnosti je bilo v Gabrovki izvedeno tekmovanje vseh GD v OGZ Litija.

22. novembra 1977 se na osnovni šoli ustanovi gasilski krožek. “Iz krožka se bodo prijavili pionirji v destine, te pa naj bi vadili podčastniki PGD Gabrovka. Zavedati se moramo, da brez podmladka ni napredka.”

20. decembra 1978 se naredi obširen plan nabave opreme. Na seznamu so tudi pionirske obleke.

Od 2. februarja 1979 se v dokumentih omenja desetina in orodjarna v Javorju.

1989. leta v okviru PDG Gabrovka ustanovljeno Društvo Mladi Gasilec, v Gabrovki je bil organiziran občinski Kviz preprečujemo požare

1990. leta je bil ob praznovanju 70-letnice društva razvit prapor “Mladi gasilec”

1993. leta je bil dokončan novi gasilski dom

8. julija 1995 je bil prevzem novega vozilo VW Transporter, ki je v uporabi še danes

2002. leta prevzame mesto predsednika Dušan Pavli

Od rednega občnega zbora v letu 2003 do danes ožje vodstvo sestavljajo Dušan Pavli, David Hribar in Klemen Perko. Pod tem vodstvom so se izvedle naslednje aktivnosti:

2007.leta je bil opravljen nakup in prevzem avtocisterne AC 16-70

Od 1. marca 2008 društvo vodijo: Dušan Pavli predsednik, David Hribar poveljnik, Tomaž Zupančič podpredesdnik, Peter Kraševec podpoveljnik, Petra Gracar blagajničarka, Janja Kastelic računovodkinja, Klemen Perko tajnik ter člani Upravnega odbora: Hribar Jože st., Bojan Kastelic, Viktor Resnik, Lado Bajc in Gregor Resnik. Predsednik nadzornega odbora Vinko Resnik.

2009. leta je bilo kupljeno terensko vozilo

2010. leta terensko vozilo opremljeno z nadgradnjo za gozdne požare (GVGP1).

5. junija 2010: razvitje novega prapora

5. junij 2010: praznovanje 90-letnice obstoja društva

OPOMBA: dogodki so prepisani in povzeti po zapisih iz prve kronike in zapisnikov PGD GABROVKA